สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

 • OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) รายงานสถิติและประมาณการความเสียหาย ความช่วยเหลือ รวมทั้งสถานการณ์เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังนี้


  สถิติความเสียหาย  • ผู้เสียชีวิต 212,000 คน

  • ผู้บาดเจ็บมากกว่า 300,000 คน

  • ประชาชนต้องหาที่อยู่ใหม่ทันที มากกว่า 1.2 ล้านคน

  • จากจำนวนผู้พลัดถิ่น 1.2 ล้านคน มีเพียง 272,000 คน ที่ได้รับการช่วยเหลือให้เข้าอยู่ในที่พักฉุกเฉิน

  • ประชาชน 467,701 คน ย้ายออกจากกรุงปอร์โตแปรงซ์ ไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ห่างไกล


  สถานการณ์ด้านการแพทย์และสุขภาพ  • ผู้พลัดถิ่นจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติส่วนมากมีอาการช็อก (Traumatized) ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งทางกาย จิตใจ และปัจจัยดำรงชีพพื้นฐานใดๆ ตั้งแต่ประสบภัย

  • 10 % ของผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้ป่วยหนัก ลดลงจากเดิมที่ 20 %

  • ไม่มีรายงานโรคติดต่อเพิ่มเติม

  • 15-20 % ของผู้ป่วย เป็นโรคระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลัน (acute respirator infections)

  • 7-12 % ของผู้ป่วย เป็นโรคท้องร่วงเฉียบพลัน ที่ถ่ายเป็นเลือดมีน้อยราย และไม่มีคุณลักษณะที่จะเป็นโรคระบาด

  • พบผู้ป่วยบาดทะยัก 15 ราย และไม่ปรากฏการเป็นบาดทะยักหลังคลอด (neo-natal tetanus)

  • รายชื่อโรคที่เฝ้าระวัง ต้องรายงานต่อหน่วยโรคระบาด คือ acute hemorrhagic fever syndrome, measles, diphtheria, acute flaccid paralysis, meningococcal meningitis, rabies. 

  • กระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งคณะกรรมการด้านเอชไอวี/เอดส์ ขึ้นใหม่ โดย UNICEF มีบทบาทนำการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ซึ่งสถิติทารกแรกคลอดติดเชื้อเอชไอวี ประมาณ 5,000 ราย/ปี และมากกว่า 3 % ของประชากร เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี


  สถานการณ์เกี่ยวกับโภชนาการ  • ทั่วประเทศ มีศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอกชุมชน หรือหน่วยเคลื่อนที่ 87 แห่ง เพื่อรักษาภาวะทุโภชนาการเฉียบพลัน (severe acute malnutrition) และมีแผนจะเปิดศูนย์เพิ่มเติมอีก 52 แห่ง ในเร็วๆ นี้

  • มีการฝึกอบรมอาสาสมัครด้านโภชาการเพื่อลงทะเบียนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หญิงมีครรภ์ หญิงที่อยู่ในระยะการหลั่งน้ำนม (lactating women) มีการแจกยาขับพยาธิ ขนมปังกรอบพลังงานสูง ควบคู่ไปกับการวัดภาวะโภชนาการ

  • ประชาชนที่อพยพไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและตามแนวชายแดนประเทศโดมินิกัน ประสบปัญหาร้ายแรงอาหารไม่เพียงพอกับปริมาณคนที่เพิ่มมากขึ้น
  UN แถลงข่าว ดังนี้  • ความเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับมือกับฤดูฝนที่จะถึง โดยเฉพาะความปลอดภัยของประชาชนจำนวนมาก (500,000 คน) ที่หลั่งไหลกันออกจากกรุงปอร์โตแปรงซ์ ไปยังพื้นที่ซึ่งไม่มีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ และมีสภาพที่ไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัยแม้ก่อนเกิดแผ่นดินไหว และรัฐบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้าถึงประชาชนกลุ่มนี้

  • 95 % ของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ จากทั้งหมด 2 ล้านคน ได้รับส่วนแบ่งข้าวสำหรับบริโภค 2 สัปดาห์

  • ได้มอบสิ่งของและอาหารให้เพียงพอในช่วง 2-3 เดือนแก่สถานเด็กกำพร้า และโรงพยาบาลต่างๆ 

  • ยังคงประสบปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค แม้จะได้แจกจ่ายไปแล้วจำนวนมาก

  • ปัญหาด้านสุขาภิบาลยังอยู่ในภาวะวิกฤติจำเป็นต้องสร้างห้องสุขาเพิ่มเติมตามคำขอของ UNICEF


    ------------------------------------------------


  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ


 • ที่มา : OCHA, UN, ALJAZEERA
  10 กุมภาพันธ์ 2553