สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

 • แหล่งข่าวจากสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศเสนอข่าวการช่วยเหลือเฮติล่าสุด คือ วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้


  UN  • คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Security Council) ขอให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อย (UN Police-UNPOL) ในเฮติเพิ่มอีก 2,000 คน หลังจากได้ส่งคณะแรกจำนวน 1,500 คน ไปช่วยเหลือเมื่อเดือนที่แล้ว หน้าที่หลักของ UNPOL คือ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเฮติ ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และป้องกันการเกิดความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ในเฮติสงบลงแล้ว

  • อดีตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา บิล คลินตันได้เดินทางถึงเฮติแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อประสานงานความช่วยเหลือจากนานาชาติในนามของ UN โดยมีกำหนดการที่จะพบกับผู้นำของเฮติ เยี่ยมคลินิก GHESKIO (Group for the Study of Kaposi’s Sarcoma and Opportunistic Infections) ซึ่งรับผิดชอบการดูรักษาผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรค และเยี่ยมค่ายสำหรับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ (internal displaced persons-IDPs)

    


  CDC  • กำลังปฏิบัติงานร่วมกับรัฐบาลเฮติเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขที่เป็นภัยคุกคามเร่งด่วน รวมทั้งดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ด้านสุขภาพ อาหาร ภาวะโภชนาการ และการสุขาภิบาล ซึ่ง UN จะนำไปจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและจัดทำแผนการช่วยเหลือเฉพาะหน้า

  • กำลังประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ในการประเมินและวิเคราะห์ความจำเป็นด้านสาธารณสุข เพื่อจัดทำโครงการระยะยาว


  BBC เสนอข่าว การเริ่มเก็บกวาดและทำลายเศษซากอาคารในกรุงปอร์โตแปรงซ์ ซึ่งจำเป็นต้องก่อสร้างให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นอีก และมีความจำเป็นในการเร่งจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ประชาชนให้ทันฤดูฝนในเดือนเมษายน ขณะนี้ประชาชนยังหวาดผวาที่จะเข้าพักอาศัยในบ้านของตนแม้จะไม่ได้รับความเสียหายจากธรณีพิบัติ 


  -------------------------------------------------
  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ


 • ที่มา : UN, CDC, BBC
  8 กุมภาพันธ์ 2553