สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553

 • PAHO/WHO เสนอข่าว ดังนี้  • คณะกรรมการผู้ลี้ภัยแห่งอเมริกาได้จัดตั้งค่ายขึ้นมาดูแลผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และจำเป็นต้องดำเนินการให้มีสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ถูกหลักอนามัยเพิ่มขึ้น

  • การจัดตั้งค่ายที่พักชั่วคราวสำหรับประชาชนยังคงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้การช่วยเหลือต่อไป

  • การสุขาภิบาลเป็นปัญหาหลักของค่ายที่พักชั่วคราว

  • การรณรงค์ฉีดวัคซีนแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก จะฉีดวัคซีน DTP และ MR สำหรับเด็กอายุระหว่าง 7 อาทิตย์ – 7 ปี  จะดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 เดือน ระยะที่สอง จะฉีดวัคซีน DT ให้เด็กอายุเกิน 8 ปี วัยรุ่น และผู้ใหญ่ 

  • มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ โดยได้พบผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อโรคหัด (measles) 6 ราย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ประเทศในแถบอเมริกาได้ปลอดจากโรคนี้แล้ว คอตีบ (diphtheria) 27 ราย เสียชีวิต 16 ราย (รายงานเมื่อ ปลายปี 2009 ถึง มกราคม 2010) บาดทะยัก (tetanus) จำนวนมาก และ flaccid paralysis 1 ราย

  • มีการสนับสนุนให้จัดทำแผนการดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตอันเนื่องมาจากธรณีพิบัติ 

  • การประเมินผลและสำรวจความเสียหาย ด้านบริการต่างๆ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว (surgery, gynecology and obstetrics, x-ray, physiotherapy and emergency services) รวมทั้งรายการที่จำเป็นต้องจัดซื้อใหม่ของแต่ละโรงพยาบาล

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องน้ำและสุขาภิบาลของ PAHO/WHO ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยสำรวจและควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านพาหะนำเชื้อโรค คุณภาพน้ำ การจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและขยะจากโรงพยาบาล 

  • เฮติสูญเสียศักยภาพอย่างมากในการจัดบริการด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆ ภายหลังภัยพิบัติ แม้โรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นจะให้บริการได้ส่วนหนึ่ง แต่ประชาชนจำนวนมากยังต้องไปใช้บริการตามแนวชายแดนสาธารณรัฐโดมินิกัน

  • PROMESS (Program on Essential Medicine and Supplies) ซึ่งเป็นโกดังกลางเก็บยาและเวชภัณฑ์แห่งเฮติ ภายใต้การบริหารของ PAHO/WHO ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเกลือ (oral rehydration salts) กำลังแสวงหาจากแหล่งในพื้นที่อื่นๆ


  BBC เสนอภาพและข่าวกลุ่มผู้สอนศาสนาของอเมริกา รวม 10 คน ที่ถูกตั้งข้อหาลักพาตัวเด็กเฮติ 33 คน ออกนอกประเทศ และสมรู้ร่วมคิดกันกระทำผิดทางอาญา ตามกฎหมายเฮติ


  ------------------------------------------------


  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  5 กุมภาพันธ์  2553

   


 • ที่มา : WHO/PAHO, BBC
  5 กุมภาพันธ์ 2553