สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553


  • UN ออกแถลงข่าว ดังนี้


  • เลขาธิการสหประชาชาติ Ban Ki-moon แต่งตั้งให้อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน รับหน้าที่เป็นผู้นำในการประสานงานเพื่อช่วยเหลือเฮติบูรณะฟื้นฟูประเทศด้วยการขอรับเงินช่วยเหลืออีกครั้งจากหน่วยงานและรัฐบาลนานาชาติ

  • การแจกอาหารเริ่มดำเนินการได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

  • IOM ซึ่งรับผิดชอบประสานงานการจัดตั้งเต็นท์ที่พักชั่วคราว ประมาณการผู้พลัดพรากจากภูมิลำเนา จำนวน 1.1 ล้านคน

  • Word Food Programme ได้ขยายการปฏิบัติงานในเฮติไปจนถึงสิ้นปี ค.ศ. 2010 และได้แจกจ่ายอาหารแก่ประชาชนแล้วเกือบ 1 ล้านคน

  • UNICEF กำลังรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก คาดว่าจะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี จำนวน 500,000 คน

  • UNFPA แจกคู่มือและอุปกรณ์การทำคลอดให้หญิงตั้งครรภ์ ในกรณีที่ไม่สามารถพบแพทย์ได้ทันเวลาและคลอดเองที่บ้าน โดยที่ก่อนเหตุการณ์แผ่นดินไหว เฮติมีอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดสูงที่สุด คือ 670/100,000 คน

  • UNFPA แจกคู่มือการดูแลสุขภาพภายหลังการถูกข่มขืน (Post-rape care) ถุงยางอนามัย และยาสำหรับความดันโลหิตสูง

  • GHESKIO (Group for the Study of Kaposi’s Sarcoma and Opportunistic Infections) รับผิดชอบการดูรักษาผู้ป่วยเอดส์ ติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรค
  PAHO/WHO เสนอข่าว ดังนี้  • มีการปรับปรุงการข่าวและสารสนเทศใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารงานยิ่งขึ้น

  • มีคณะผู้แทนของ Google ทำการประเมินเพื่อช่วยเหลือการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ด้านสุขภาพ

  • ขอให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติงานในเฮติเป็นระยะเวลาระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี เพื่อความต่อเนื่อง

  • ต้องการนักกายภาพบำบัดจำนวนมากเพื่อดูแลผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด

  • ได้เสนอแผนงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดแก่รัฐบาลเฮติแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

  • มีการจัดตั้งสถานพยาบาลตามพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการพื้นฐานด้านสุขภาพ (Basic Health Services) ดำเนินการโดย MSF จากฝรั่งเศส  ตุรกี และกรีก 

  • มีการควบคุมคุณภาพน้ำก่อนการแจกจ่ายแก่ประชาชน

  • ขอเชิญให้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เข้าร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติงานใน Health Cluster เพื่อปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ภายในเฮติ

  • จะมีการประชุมแผนกต่างๆ คือ Primary Care/Clinics/Mobile, Reproductive Health, Hospitals, Information Management, Mental Health, Epidemiology


  CNN เสนอภาพและข่าว เลขาธิการสหประชาชาติแต่งตั้งอดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน เป็นผู้นำการประสานงาน เพื่อช่วยเหลือเฮติบูรณะฟื้นฟูประเทศ และข่าวการช่วยเหลือเด็กๆ ฟื้นฟูจิตใจจากประสบการณ์แผ่นดินไหว 


    -----------------------------------------------


  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  4 กุมภาพันธ์ 2553


 • ที่มา : UN, WHO/PAHO, CNN
  5 กุมภาพันธ์ 2553