สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553


  • การรณรงค์ฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันโรคเริ่มเมื่อวันที่ 30 มกราคม ในที่พักชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ในสนามกีฬา Silvio Cator ประกอบด้วยวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน และวัคซีนไอกรน-บาดทะยัก-คอตีบ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี  วัคซีนคอตีบและบาดทะยักสำหรับเด็กอายุเกิน 7 ปี และผู้ใหญ่

  • WHO/PAHO ได้เตือนผู้เกี่ยวข้องว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้แก่ผู้ป่วยทุกราย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บของเสียด้วย

  • สิ่งที่ท้าทายขณะนี้ก็คือความยั่งยืนของการให้บริการหลังผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดโรคหัวใจซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามผลเป็นเวลา 3 สัปดาห์

  • ขณะนี้มีการร้องขอให้ภาคเอกชนที่ทำงานในสถานบริการสุขภาพระดับ 1 และ 2 ช่วยให้ข้อมูลพื้นฐานเป็นรายสัปดาห์ โดยเผยแพร่ในรูปของแบบฟอร์มการเฝ้าระวังอย่างง่ายๆ

  • สำหรับการควบคุมโรคระบาดและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ให้ทีมระบาดวิทยาจัดส่งรายงานประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านระบาดวิทยา และจะนำเสนอรายงานดังกล่าวในวารสาร Health Cluster ของ WHO/PAHO ทุกวันพุธ

  • มีนักระบาดวิทยาจาก Epicenter (ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งโดย Medecins Sans Frontieres (MSF) และ WHO Collaborating Centre for Research in Epidemiology and Response to Emerging Disasters) ได้เดินทางถึงเฮติแล้วเพื่อร่วมมือกับนักระบาดวิทยากลุ่มอื่นๆ ต่อไป

  • นักระบาดวิทยาจาก WHO/PAHO ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐโดมินิกันพร้อมด้วยผู้อำนวยการทั่วไปด้านระบาดวิทยาของโดมินิกันจะเดินทางไปเฮติในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ และจะประชุมร่วมกับนักระบาดวิทยาของเฮติและของ WHO/PAHO เพื่อประสานเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการบริเวณชายแดน

  • World Vision กำลังจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใน Bristou et Marie, Zone Peguyville, Petionville Parc Acra และ Juvenat  และยังต้องการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใน Haut Turgeau, Zone de la Grotte, Commune de Port-AuPrince และ terrain d’ ENAF โดยสามารถจัดได้ 10 หน่วย

  • Medecins Sans Frontieres Holland ซึ่งตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาล MSPP Carrefour สามารถรับผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดกระดูกและต้องการการดูแลหลังผ่าตัด โดยมีเตียง 60 เตียง และสามารถขยายได้ถึง 100 เตียง

  • นอกจากหน่วยปฐมพยาบาลของกาชาดซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านการปฐมพยาบาลแล้ว ยังมีกาชาดของเยอรมันและฟินแลนด์ที่สามารถรับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคกระดูก

  • ขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติสถานที่ 8 แห่ง ให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับประชากรมากกว่า 50,000 คน ในเขต Delmas, Carrefour, Cite Soleil และ Militaire


  -------------------------------------------------

   


  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  2 กุมภาพันธ์ 2553


 • ที่มา : Health Cluster in Haiti, Bulletin no. 13, WHO/PAHO
  3 กุมภาพันธ์ 2553