สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2553

 • องค์การอนามัยโลก(World Health Organization- WHO), Pan American Health Organization-PAHO, Medecins San Frontieres-MSF, Centers for Disease Control and Prevention-CDC สหรัฐอเมริกา และองค์การสหประชาชาติ-UN ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเฮติ ดังนี้
  1. ตัวเลขผู้ประสบภัยล่าสุดของรัฐบาลเฮติประกอบด้วย ผู้เสียชีวิต จำนวน 111,500 คน ผู้ได้รับบาดเจ็บ ประมาณเกือบ 200,000 คน และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ 1 ล้าน คน โดยที่ประชาชนมากกว่า 500,000 คนยังคงพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยของตนภายในกรุงปอร์โตแปรงซ์ ทำให้การรับมือกับเรื่องนี้จำเป็นต้องดำเนินการมากกว่าการจัดตั้งเต็นท์หรือที่พักอาศัยชั่วคราว แต่ต้องมีการเฝ้าระวังและฟื้นฟูระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วย 
  2. รายงานล่าสุดของ PAHO จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency Operation Center Situation Report ได้สรุปภาพรวมสถานการณ์ดังนี้  • นอกเหนือจากปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือโดยหน่วยงานและสถาบันต่างๆ 613 หน่วยงานแล้ว ประชาชนชาวเฮติต่างมีส่วนช่วยอย่างมหาศาลตั้งแต่เรื่องการขนส่งไปจนถึงการช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้ประสบภัย

  • องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration-IOM) ระบุมีผู้พลัดพรากจากที่อยู่อาศัยมากถึง 500,000 คนภายในกรุงปอร์โตแปรงซ์ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการจัดตั้งเต็นท์หรือที่พักอาศัยชั่วคราว รวมทั้งการเฝ้าระวังและฟื้นฟูระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน

  • เมือง Jimani สาธารณรัฐโดมินิกัน มีหน่วยบริการด้านสุขภาพที่มีความพร้อม อย่างไรก็ตาม ความต้องการด้านบริการสุขภาพมีมากกว่าใน Fond Parisien 

  • โรงพยาบาล Buen Samaritano ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับน้ำที่สำรองไว้ จำนวน 65,000 แกลลอน อาจจะรั่วไปแล้วจากเหตุการณ์แผนดินไหวอีกระลอกที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสียหาย

  • ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอาจต้องเป็นผู้มีความพิการในระยะยาว จึงจำเป็นต้องได้รับบริการด้านกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพแขนและขาเพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียศักยภาพในการเคลื่อนไหว

  • ในอาทิตย์นี้ จะเริ่มการฝึกอบรมผู้หญิงในที่พักพิงชั่วคราวให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยให้สำรวจและจัดทำรายนามหญิงตั้งครรภ์ เพื่อสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งสำคัญต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการที่ดีของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งจะช่วยป้องกันภาวะทุโภชนาในเด็กต่อไปได้ 

  • ในกรุงปอร์โตแปรงซ์ ร้านค้าส่วนมากยังคงปิดไม่ให้บริการ แต่ยังมีตลาดบางแห่งที่ขายของสดและซีเรียลในปริมานน้อยๆ

  • ท่าเรือทางด้านทิศใต้ของกรุงปอร์โตแปรงซ์ยังไม่สามารถเปิดบริการได้เต็มศักยภาพและให้บริการเฉพาะการบรรทุกสิ่งของเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเท่านั้น


  3. การดำเนินการร่วมระหว่าง WHO และ PAHO ดังนี้  • ในวันนี้ PROMESS ได้รับตู้สินค้าบรรจุผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา จำนวน 22 ตู้ จากสหรัฐอเมริกา และจะประสานงานต่อเนื่องกับโกดังของ USAID และระบบการบริหารจัดการผู้จัดส่งสินค้า ทั้งนี้ รัฐบาลปากีสถานและอียิปต์เสนอจะบริจาคเภสัชภัณฑ์ หรืองบประมาณสำหรับยา 

  • PAHO /WHO กำลังจัดทำข่าวสารด้านสุขภาพ (เช่น การสุขาภิบาลน้ำ การปฏิบัติงานกับผู้ป่วย ฯลฯ) และจะแปลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนใน Creole

  • PAHO/ WHO กำลังดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถค้นพบโรคระบาดตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อดำเนินการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสียชีวิต

  • PAHO/ WHO จะเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานงานให้มีการช่วยเหลือด้านองค์ประกอบทางสุขภาพให้แก่ PDNA (Post Disaster Needs Assessment) โดยการประเมินจะนำโดยองค์การสหประชาชาติเป็นส่วนใหญ่ และEuropean Commission จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง (รวมทั้ง ธนาคารโลก และธนาคาร Inter-American Development Bank) และชี้แจงเกี่ยวกับแผนและกรอบการปฏิบัติงานเพื่อการฟื้นฟูเฮติ 

  • PAHO/ WHO ได้จัดซื้อ modular office ที่พักอาศัย และเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน  ซึ่งจะนำมาใช้ในเร็วๆนี้


  4. องค์การ Medecins San Frontieres (MSF) ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเฮติ ดังนี้  • คณะทำงานของ MSF ได้ทำการผ่าตัดแก่ผู้ประสบภัยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นเต็นท์ที่สร้างขึ้นในกรุง ปอร์โตแปรงซ์ ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 180 คน และผู้ป่วยรู้สึกดีกว่าที่จะอยู่ในเต็นท์มากกว่าในอาคารที่แข็งแรงเพราะมีความหวาดกลัวจากประสบการณ์แผ่นดินไหว นอกจากนี้ ได้จัดบริการช่วยเหลือทางสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา รวม 18 คน

  • บริการด้านการผ่าตัดยังมีความจำเป็นมาก รวมทั้งการดูแลภายหลังการผ่าตัดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เช่น โรงพยาบาลในเมืองหลวง ยังคงทำการผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมง ทีมแพทย์ของ MSF ได้ทำการผ่าตัดผู้ป่วยประมาณวันละ 20-25 ราย 

  • คลินิกเคลื่อนที่ของ MSF ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนที่บาดเจ็บแต่อาการไม่รุนแรงมาก พบว่าหากผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลรักษา จะทำให้มีอาการหนักได้โดยง่าย รวมทั้ง มีการจัดหาน้ำดื่ม และกำลังวางแผนการดูแลผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด


  5. Centers for Disease Control and Prevention-CDC สหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับ หน่วยงานอื่นๆ และกองทัพของสหรัฐอเมริกาในการประสานงานกับหน่วยงานในประเทศเฮติและหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข ขณะนี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของ CDC จำนวน 243 คน เข้าไปทำงานในพื้นที่แล้ว
  6. องค์การสหประชาชาติได้ออกแถลงข่าวส่าสุดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เกี่ยวกับแผนดำเนินการสำหรับการช่วยเหลือและฟื้นฟูเฮติ ดังนี้  • มีการตกลงที่จะจัดทำแผนระยะยาวเพื่อการฟื้นฟูเฮติ

  • ให้ดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉินต่อไป

  • ช่วยให้ประชาชนเฮติสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีงานทำ

  • ให้มีการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ

  • สำหรับการช่วยเหลือเฉพาะหน้าด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นบทบาทของประเทศผู้บริจาค ให้มีการหารือกันต่อไปในที่ประชุมซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงนิวยอร์ก ในเดือนมีนาคม โดย UN เป็นเจ้าภาพ

  • ให้คำนึงถึงสตรีว่าสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือด้านอาหาร เพราะเป็นผู้ดูแลสมาชิกครอบครัว

  • ให้คำนึงถึงการกลับเข้าสู่โรงเรียนของเด็กๆ เนื่องจากขณะนี้เงินสนับสนุนทางการศึกษายังไม่เพียงพอ

     


  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  27 มกราคม 2553


   


 • ที่มา : WHO/PAHO, MSF, CDC, UN
  1 กุมภาพันธ์ 2553