สรุปข่าวการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว ประเทศเฮติ ประจำวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553

 • องค์การอนามัยโลก(World Health Organization- WHO) ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในเฮติ การช่วยเหลือด้านสาธารณสุขประจำวันที่ 26 มกราคม 2553 ดังนี้ 


  Dr. Mirta Roses ผู้อำนวยการของ PAHO/WHO และ Dr. Alex Larsen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งเฮติ กล่าวในการแถลงข่าวว่าเฮติกำลังปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินของประเทศซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือด้านบริการสาธารณสุขมูลฐาน จากเดิมที่เน้นการผ่าตัดฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัย โดยจะปรับปรุงและสร้างความแข็งแกร่งด้านบริการสาธารณสุขมูลฐานและการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
   PAHO (Pan American Health Organization) ได้สรุปภาพรวมสถานการณ์ด้านสุขภาพในเฮติ ดังนี้  • ผู้ประสบภัยที่แขนขาขาดจำนวนมากต้องการบริการด้านกายภาพบำบัด ด้านสุขภาพจิต และการสนับสนุนด้านจิตและสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความพิการในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบครอบครัวให้น้อยที่สุด

  • กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันประมาณการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553ผู้ป่วยชาวเฮติ ประมาณ 495 คน เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 9 แห่งในโดมินิกัน โดยส่วนมากรักษาอยู่ใน Buen Samaritan ใน Jimani และขณะนี้การทะลักเข้ามาของผู้ป่วยจากเฮติเริ่มลดลงแล้ว

  • ได้มีการส่งต่อผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 88 คน จากโรงพยาบาลในโดมินิกัน 2 แห่งที่ได้รับการผ่าตัดแล้ว ไปยัง Fond Parisien ในเฮติ ซึ่งองค์กร Love A Child ได้ให้การดูแลจนกว่าอาการจะดีขึ้น รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน Agua de Vida ใน Fond Parisien อาจจะเป็นอีกหน่วยงานที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลใน Jimani

  • มีข่าวดีในเรื่องระบบสุขภาพของเฮติที่สามารถกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง เนื่องจากบราซิลได้อนุมัติโครงการมูลค่า 70 ล้าน เหรียญสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยบริการฉุกเฉิน 10 หน่วย  หน่วยบริการฉุกเฉินเคลื่อนที่ 50 หน่วย ห้องปฏิบัติการ  โรงพยาบาล และบริการด้านสุขภาพอื่นๆ

  • PAHO/WHO ร่วมกับ UNICEF, CDC, American Red Cross และหน่วยงาน/องค์การต่างๆ ได้ดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก รวมทั้งจะรณรงค์การใช้วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และ DPT การให้วิตามินเสริมสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ในสถานพักพิงชั่วคราว และจะร่วมกันจัดทำโครงการเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน

  • PAHO/WHO ได้ร่วมกันจัดทำรายการเพื่อให้ประเทศและสถาบันต่างๆ ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อการบริจาคโลหิต เนื่องจากมีผู้ป่วยที่บาดเจ็บต้องการโลหิต แม้จะไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน

  • มีเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานในระบบ LSS/SUMA system จำนวน 16 คน ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะขนส่งไปยังเฮติ ซึ่งจะช่วยให้เฮติและโดมินิกันได้ทราบว่ามีการช่วยเหลือใดเข้ามาบ้างเพื่อนำไปช่วยเหลือ ประชาชนต่อไป
  ฝ่ายความร่วมมือสาธารณสุขระดับโลก

  สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

  26 มกราคม 2553


 • ที่มา : WHO/PAHO
  1 กุมภาพันธ์ 2553