นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงฯ มอบนโยบายด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ

 • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ศิริวัฒน์  ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ให้กับบุคลากรของสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ และร่วมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภารกิจงานเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศ รวม 18 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมควบคุมโรค (2) กรมการแพทย์ (3) กรมอนามัย (4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (5) กรมสุขภาพจิต (6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (7) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (8) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (9) องค์การเภสัชกรรม (10) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (11) สถาบันพระบรมราชชนก (12) กลุ่มประกันสุขภาพ (14) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (15) สำนักสารนิเทศ (16) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (17) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) (18) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้  1. ให้หน่วยงานที่มีภารกิจงานเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศร่วมมือและประสานงานกันมากยิ่งขึ้น โดยมีสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเป็นแกนสำคัญ

  2. ต้องพัฒนา คน ให้เข้มแข็ง

  3. กระจายโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทั่วถึง

  4. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเท่าเทียม

  5. ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันเหตุการณ์

  6. ขยายเครือข่ายการทำงานและให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านสุขภาพ


  ทั้งนี้ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานของสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศให้ผู้เข้าร่วมการรับฟังการมอบนโยบายฯ ได้รับทราบด้วย


  ดาวน์โหลดสื่อนำเสนอในที่ประชุมฯ • ที่มา : สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  4 ธันวาคม 2552