ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข่าว/กิจกรรม
การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มประเทศสนับสนุนนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก
  เมื่อวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกล...
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นาย William Lacy Swing ผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (Internat...
ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม WHO’s Financing Dialogue 2016 และการประชุม Candidates’ Forum
  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ (สรป.) ในฐานะประธานของ Prog...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยนำโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ
  เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ...
.. ดูข่าวทั้งหมด .. 
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการอบรมภาษาสำหรับบุคลากรของรัฐ
   ด้วยศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และข้าราชการจา...
Hebrew University of Jerusalem รับสมัครนักศึกษาและมอบทุนการศึกษา
   ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ว่าคณะกรรมการ อาหาร และสิ่งแวดล้อม  วิ...
ฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย
   สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทย พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีระบบฐ...
รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาวิทยาลัยอานเจียวทง
  ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพือรับทุนกา...
.. ดูข่าวทั้งหมด ..  
   Google
         
   ค้นหาภายนอก    ค้นหาภายในเว็บ

:: การจัดการความรู้ ::
คู่มือการเสนอระเบียบวาระด้านสุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก
.. ดูทั้งหมด .. 

:: ปกิณกะ ::
กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ จัดทําขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องและบูรณาการของการดําาเนินงานด้านสุขภาพโลกของไทยในการส่งเสริมให้ประเทศมีความมั่นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการร่วมกําหนดนโยบายสุขภาพโลกและมีความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่.....
.. ดูทั้งหมด .. 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น.
สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Password :
Webmail
จำนวนผู้ชม
0000161683
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2552
สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net