ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กองการต่างประเทศ TH EN  
:: ข้อมูล/เอกสาร ::
การสมัครรับทุน
e-Document
อื่นๆ
:: Link หน่วยงาน/องค์กร ::
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
+ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 เฉพาะงบลงทุน
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
+ รายชื่อภาษาอังกฤษส่วนราชการไทย
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
+ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
+ รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (6 เดือน)
+ WHO Country Cooperation Strategy - Thailand
+ รายงานและวิเคราะห์ผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
+ กระทรวงการต่างประเทศ
+ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน
+ องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา
+ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
+ สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
+ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น
+ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลี
+ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
+ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
+ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
+ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
+ การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข่าว/กิจกรรม
UNICEF มอบเครื่องผลิตออกซิเจน
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจ...
สาธารณสุขไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก
  ระหว่างวันที่ 18-26 มกราคม 2564 นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไท...
สาธารณสุขไทยได้รับการชื่นชมอย่างมาก ในพิธีปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 73
  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้รับเชิญกล่าวถ้อยแถลงในพิธีปิดการประชุมสม...
สธ ไทย ร่วมแถลงข่าวกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการทบทวนการปฏิบัติงานระหว่างการปฏิบัติงานด้านโรคโควิด 19
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย...
.. ดูข่าวทั้งหมด .. 
ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
   Click...
รับสมัครข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าห้นาที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น YLP ประจำปีการศึกษา 2565
   ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษ...
อนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
  Click...
ทุนสถาบันการบริการของรัฐฝรั่งเศส
   สถาบันการบริการของรัฐฝรั่งเศสประกาศรับสมัครข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติที่พูดภาษาฝรั่งเศส เข้าศึกษาในหลักสูต...
.. ดูข่าวทั้งหมด ..  
   Google
         
   ค้นหาภายนอก    ค้นหาภายในเว็บ

:: การจัดการความรู้ ::
ประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองการต่างประเทศ
   คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การดำเนินงานตามเกณฑ์ระดับ 5 ให้หน่วยงานดำเนินการกำหนดประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1 มิติ จาก 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา มิติที่ 2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติที่ 3 วิถีวัฒนธรรม อ่านต่อ.....
.. ดูทั้งหมด .. 

:: ปกิณกะ ::
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2570 (Thailand Global Health Action Plan 2021-2027)
.. ดูทั้งหมด .. 
ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็น.
สำหรับเจ้าหน้าที่
User :
Password :
Webmail
จำนวนผู้ชม
0000309868
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2552
กองการต่างประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1357-59 โทรสาร 0 2591 8562, 0 2590 1374
อีเมล์ interhealth@bihmoph.net